ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) หารือสำนักงาน ป.ย.ป. ขับเคลื่อนการใช้งานระบบ e-Document

Submitted by administrator on Thu, 11/24/2022 - 14:49
วันที่:
24 พฤศจิกายน 2565

          เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สำนักงาน ป.ย.ป. โดยนางสาวปภาภรณ์ ชุณหชัชราชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนวัตกรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป. ได้ประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (ระบบ Microsoft Teams) กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยมีนางกาญจนา ลิ้มสมวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน และนายรุ่งโรจน์ บุญใส่ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ปปง. เพื่อหารือการใช้ระบบ e-Document โดย ปปง. จะขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document ให้กับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ซึ่ง ปปง. มีความพร้อมในด้านระบบ e-Document ที่มีความสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงผู้ใช้งานสามารถสร้างเอกสารราชการ และสามารถลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบได้อยู่แล้ว ในส่วนของสำนักงาน ป.ย.ป. พร้อมสนับสนุนในการขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document ของ ปปง. ให้มีความสมบูรณ์ต่อไป