ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

Submitted by administrator on จ, 01/23/2023 - 16:28
วันที่:
23 มกราคม 2566

           เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (คณะกรรมการ ป.ย.ป.) ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นกรรมการ นายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. เป็นเลขานุการ และนางสาวรานี อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการกอง 3 สำนักงาน ป.ย.ป. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยที่ประชุมได้รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ย.ป. ในการขับเคลื่อนโครงการภายใต้กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ทั้ง 13 ด้าน ด้วยการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้กับโครงการ Big Rock ที่มีการรายงานปัญหาผ่านระบบรับเรื่องข้อขัดข้อง (https://thailandbigrock.sto.go.th) รวมถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อยและความเหลื่อมล้ำ โดยสำนักงาน ป.ย.ป. ได้ดำเนินการประกวดรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาคส่วน เน้นในเชิงนวัตกรรมกระบวนการผ่านการดำเนินการในพื้นที่นำร่อง จำนวน 3 พื้นที่ใน 2 จังหวัด ได้แก่ พื้นที่ตำบลดอยงาม อำเภอพาน พื้นที่ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย และพื้นที่ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร รวมถึงได้จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อนำไปขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ หรือการดำเนินนโยบายอื่น ๆ ต่อไป

          นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมสำคัญของสำนักงาน ป.ย.ป. ในระยะต่อไป และทิศทางการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ย.ป. ตั้งแต่ปี 2566 อาทิ การดำเนินการต่อเนื่องเรื่องที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมสำคัญของสำนักงาน ป.ย.ป. ในระยะต่อไป เพิ่มเติม 5 เรื่อง ได้แก่ (1) การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีปรองดอง (2) การปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน (3) หลักสูตร ป.ย.ป. (4) ระบบเสนอแนะข้างทำเนียบ และ (5) การใช้ระบบ e-Document ของหน่วยงานราชการ และการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศ รวมถึงการบูรณาการการทำงานเพื่อเข้าไปช่วยขยายผลการดำเนินการให้แก่หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงาน ป.ย.ป. เร่งขับเคลื่อนและติดตามการทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนเพื่อรวบรวมผลการทำงานของทุกหน่วยงานราชการให้เห็นเป็นผลงานภาพรวมของรัฐบาลได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม