การลดข้อจำกัดของบุคคลล้มละลายในการดำรงตำแหน่งหรือประกอบอาชีพ

          สำนักงาน ป.ย.ป. เสนอแนวทาง”การลดข้อจำกัดของบุคคลล้มละลายในการดำรงตำแหน่งหรือประกอบอาชีพ” ผลักดันการสร้างโอกาส และคืนบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่สังคม

แชร์วีดีทัศน์นี้

Messenger
Skip to content