No Gift Policy

“No Gift Policy” ไม่รับ ไม่ใช่ ไม่แคร์

ขอเพียงแค่นึกถึงกันก็พอ
เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

สำนักงาน ป.ย.ป.  ขอ งดให้ งดรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด

จากบุคคล หรือหน่วยงานภายนอก 

Skip to content