Regulatory Guillotine การปรับปรุงและยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ และการดำเนินธุรกิจของประชาชน

          กฎหมาย คือ กฎกติกาที่ผู้มีอำนาจสูงสุดกำหนดเป็นข้อตกลงระหว่างกันและกันของคนในสังคมเพื่อความยุติธรรม และเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม ดังนั้น กฎหมาย จึงเป็นทั้งเครื่องประกันสิทธิเสรีภาพ และผลประโยชน์ของประชาชน และเครื่องมือในการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสงบสุขและความยุติธรรมในประเทศ ตลอดจนเป็นหลักให้รัฐบาลยึดถือเป็นแนวทางในการบริหารเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ

          กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน ประกอบด้วยกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาตจำนวนมากที่มีความซ้ำซ้อน มีกระบวนการและขั้นตอนที่หมดความจำเป็น ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน ทำให้กฎหมายที่ควรจะสนับสนุนกลับกลายเป็นภาระต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน รวมถึงกีดกันความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การทบทวนและปรับปรุงกฎ ระเบียบต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเร่งด่วน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกในยุคผันผวน (VUCA world) 

          สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือสำนักงาน ป.ย.ป. มุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับประเทศสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และภารกิจสำคัญอีกภารกิจหนึ่งคือการเป็นฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ซึ่งมีศาสตราจารย์กิตติคุณ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานกรรมการ โดยมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อลดปัญหาและอุปสรรคการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชนอันเกิดขึ้นจากกฎหมาย และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

          สำนักงาน ป.ย.ป. จึงได้จัดทำโครงการศึกษาการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน อันเป็นการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ที่ 2 โดยดำเนินการศึกษาทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาตของต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการ เพื่อจัดทำข้อเสนอทบทวน ยกเลิก ปรับปรุง หรือแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาต อันจะนำไปสู่การลดขั้นตอนการดำเนินการและการอนุญาตที่ไม่จำเป็นหรือที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ตลอดจนวิเคราะห์ผลการประเมินเชิงต้นทุนและผลประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์ในการทบทวน ยกเลิก ปรับปรุง หรือแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาต โดยพบว่า มีข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาต จำนวน 1,064 กระบวนงาน จึงได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามข้อเสนอดังกล่าวพิจารณาดำเนินการทบทวน ยกเลิก ปรับปรุง หรือแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงานต่อไป

          โดยที่ผ่านมาได้มีการพิจารณาทบทวนกฎหมายที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามข้อเสนอแล้วหลายกระบวนงาน อาทิ การยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้เครื่องพิมพ์สามมิติเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 การยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้
พัดลม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 การยกเลิกพระราชบัญญัติการผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548 และการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อแก้ไขนิยามของ “โรงงาน” ทำให้ของกิจการอู่ซ่อมรถที่ใช้ เครื่องจักรที่มีกำลังแรงม้ารวม  หรือกำลังเทียบเท่าไม่ถึง 50 แรงม้า หรือใช้คนงานไม่ถึง 50 คน ได้รับการแก้ไข

          คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน และสำนักงาน ป.ย.ป. จะมุ่งมั่นเดินหน้าขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อลดภาระของประชาชน สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทัดเทียมนานาประเทศเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วต่อไป  ทั้งนี้ ทุกท่านสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและเสนอแนะข้อกฎหมายได้ที่ Line Official Account : @Urgentlawreform เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกัน

#STO

Skip to content