สำนักงาน ป.ย.ป. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการใช้งานระบบ e-Document ในส่วนราชการจังหวัดกระบี่

วันที่ 8 กันยายน 2566 นางสาวปภาภรณ์ ชุณหชัชราชัย ผู้อำนวยการกองนวัตกรรม และเจ้าหน้าที่กองนวัตกรรม สำนักงาน ป.ย.ป. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการใช้งานระบบ e-Document ในส่วนราชการจังหวัดกระบี่ (คณะทำงานฯ) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานคณะทำงานฯ และประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ อาทิ สถิติจังหวัดกระบี่ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ผู้แทนคลังจังหวัดกระบี่ ผู้แทนขนส่งจังหวัดกระบี่ ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยผู้อำนวยการกองนวัตกรรม สำนักงาน ป.ย.ป. ได้นำเสนอแผนการขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document แก่ส่วนราชการจังหวัดกระบี่ เพื่อให้จังหวัดกระบี่นำไปปรับ และดำเนินการได้ต่อไป และนายประพันธ์ ฉิมครู ผู้จัดการศูนย์พัฒนาแอปพลิเคชันและไอซีทีโซลูชั่น 1 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้นำเสนอการใช้งานระบบ e-Document ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้สำนักงานจังหวัดกระบี่เป็นส่วนราชการนำร่องในการใช้ระบบ e-Document เพื่อเป็นต้นแบบให้กับส่วนราชการอื่น ๆ ในจังหวัดกระบี่ต่อไป

แชร์ข่าวนี้

ข่าวอื่น ๆ

Messenger
Skip to content