การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ปี พ.ศ. 2563

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
ประจำปีงบประมาณ 2563

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
01 โครงสร้าง ดูรายละเอียด
02 ข้อมูลผู้บริหาร ดูรายละเอียด
03 อำนาจหน้าที่ ดูรายละเอียด
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
05 ข้อมูลการติดต่อ ดูรายละเอียด
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดูรายละเอียด 1
ดูรายละเอียด 2

การประชาสัมพันธ์

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
07 ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูรายละเอียด

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
08 Q&A ดูรายละเอียด
09 Social Network ดูรายละเอียด 1
ดูรายละเอียด 2
ดูรายละเอียด 3

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
10 แผนดำเนินงานประจำปี ดูรายละเอียด
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ดูรายละเอียด
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ดูรายละเอียด

การปฏิบัติงาน

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียด

การให้บริการ

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ดูรายละเอียด
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
17 E–Service ดูรายละเอียด

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ดูรายละเอียด
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ดูรายละเอียด 1
ดูรายละเอียด 2
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ดูรายละเอียด

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ดูรายละเอียด
22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ดูรายละเอียด
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ดูรายละเอียด
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ดูรายละเอียด

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดูรายละเอียด 1
ดูรายละเอียด 2
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดูรายละเอียด 1
ดูรายละเอียด 2
ดูรายละเอียด 3
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดูรายละเอียด
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี อยู่ระหว่างดำเนินการ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดูรายละเอียด
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดูรายละเอียด
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี อยู่ระหว่างดำเนินการ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ดูรายละเอียด 1*
ดูรายละเอียด 2
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดูรายละเอียด 1
ดูรายละเอียด 2
ดูรายละเอียด 3

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดูรายละเอียด
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ดูรายละเอียด 1
ดูรายละเอียด 2

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี อยู่ระหว่างดำเนินการ
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต อยู่ระหว่างดำเนินการ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อยู่ระหว่างดำเนินการ

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อยู่ระหว่างดำเนินการ
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการ
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี อยู่ระหว่างดำเนินการ

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดูรายละเอียด 1
ดูรายละเอียด 2