แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน ป.ย.ป.

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566 – 2570)

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 – 2565)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี พ.ศ. 2567

แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี พ.ศ. 2565