การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ปี พ.ศ. 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
ประจำปีงบประมาณ 2566

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
01 โครงสร้าง ดูรายละเอียด
02 ข้อมูลผู้บริหาร ดูรายละเอียด
03 อำนาจหน้าที่ ดูรายละเอียด
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ดูรายละเอียด
05 ข้อมูลการติดต่อ ดูรายละเอียด
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดูรายละเอียด

การประชาสัมพันธ์

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
07 ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูรายละเอียด

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
08 Q&A ดูรายละเอียด 1
ดูรายละเอียด 2
ดูรายละเอียด 3
ดูรายละเอียด 4
09 Social Network ดูรายละเอียด 1
ดูรายละเอียด 2
ดูรายละเอียด 3
ดูรายละเอียด 4
10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดูรายละเอียด

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
11 แผนดำเนินงานประจำปี ดูรายละเอียด
12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ดูรายละเอียด
13 รายงานการดำเนินงานประจำปี ดูรายละเอียด

การปฏิบัติงาน

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียด

การให้บริการ

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
15 ข้อมูลหรือมาตรฐานการให้บริการ ดูรายละเอียด
16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ดูรายละเอียด
18 E–Service ดูรายละเอียด 1
ดูรายละเอียด 2

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ดูรายละเอียด
20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ดูรายละเอียด
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ดูรายละเอียด
22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ดูรายละเอียด

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดูรายละเอียด 1
ดูรายละเอียด 2
ดูรายละเอียด 3
ดูรายละเอียด 4
24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดูรายละเอียด 1
ดูรายละเอียด 2
ดูรายละเอียด 3
ดูรายละเอียด 4
25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดูรายละเอียด 1
ดูรายละเอียด 2
ดูรายละเอียด 3
26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ดูรายละเอียด

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดูรายละเอียด
28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดูรายละเอียด
29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดูรายละเอียด

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดูรายละเอียด 1
ดูรายละเอียด 2
ดูรายละเอียด 3

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

นโยบาย No Gift Policy

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ดูรายละเอียด
32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ดูรายละเอียด 1
ดูรายละเอียด 2
33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ดูรายละเอียด 1
ดูรายละเอียด 2

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี อยู่ระหว่างดำเนินการ
35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดูรายละเอียด

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อยู่ระหว่างดำเนินการ
37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการ
38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี อยู่ระหว่างดำเนินการ

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดูรายละเอียด 1
ดูรายละเอียด 2
40 การขับเคลื่อนจริยธรรม ดูรายละเอียด 1
ดูรายละเอียด 2
ดูรายละเอียด 3
41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดูรายละเอียด

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดูรายละเอียด
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดูรายละเอียด 1
ดูรายละเอียด 2
ดูรายละเอียด 3
ดูรายละเอียด 4*
ดูรายละเอียด 5